TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024

Thứ sáu - 01/03/2024 04:26
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành và tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
Ngày 29/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, xác định một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác PBGDPL
- Tăng cường công tác PBGDPL, nội dung PBGDPL phù hợp với chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
- Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, đưa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực trong ứng xử của các chủ thể trong xã hội.
- Tổ chức triển khai PBGDPL trong các trường học và cơ sở giáo dục
- PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, yếu thế
- Kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
- Thực hiện tốt Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
- Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
- Sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL năm 2024.
- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình về PBGDPL hoạt động hiệu quả.
- Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 cuả Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở
- Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo duy trì 100% các thôn, bản, tỏo dân phố, cụm dân cư có tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả.
- Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, xây dựng nhân rộng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.
3. Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư phápp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư phápp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệup vụ, biên soạn tài liệu cho đội ngũ công chức ở cấp huyện và cấp xã có liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành và tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Ngày 29/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, xác định một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác PBGDPL
- Tăng cường công tác PBGDPL, nội dung PBGDPL phù hợp với chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật
- Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, đưa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực trong ứng xử của các chủ thể trong xã hội.
- Tổ chức triển khai PBGDPL trong các trường học và cơ sở giáo dục
- PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, yếu thế
- Kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật
- Thực hiện tốt Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
- Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
- Sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL năm 2024.
- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình về PBGDPL hoạt động hiệu quả.
- Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 cuả Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở
- Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Rà soát, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo duy trì 100% các thôn, bản, tỏo dân phố, cụm dân cư có tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả.
- Củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, xây dựng nhân rộng mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.
3. Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư phápp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTG ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư phápp ban hành hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệup vụ, biên soạn tài liệu cho đội ngũ công chức ở cấp huyện và cấp xã có liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Tổ chức đánh giá, thẩm định, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Hồ Sĩ Bách

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay18,828
  • Tháng hiện tại336,486
  • Tổng lượt truy cập18,445,288
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây