Kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Chủ nhật - 11/07/2021 22:58
Là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên có 07 chi bộ trực thuộc, trong đó có 5 chi bộ khoa, phòng với 42 đảng viên (41 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị), 02 chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung với 91 đảng viên sinh hoạt tạm thời tại Trường. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực công tác và đạt một số kết quả tích cực:
dsc06041

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:
Thực hiện sựu chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, trong đó trọng tâm là vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng tổng số 41 lớp với 2.765 lượt học viên. Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, chuyển sang giảng dạy và quản lý trực tuyến với một số lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài trường.
Về công tác chính trị, tư tưởng:
Đảng ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến cán bộ, giảng viên thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới 100% cán bộ, đảng viên của Nhà trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 04/01/2021 tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Kế hoạch số 06-KH/ĐU ngày 01/02/2021 tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII); nghị quyết chỉ thị của Tỉnh ủy Thái Nguyên (khóa XX), nhiệm kỳ 2020- 2025; thông báo kết quả và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên của Nhà trường nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng bộ không có đảng viên nói, viết trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Công văn số 35-CV/BTG ngày 20/5/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc gửi Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến các chi bộ để nghiên cứu, phục vụ công tác giảng dạy.
Các nghị quyết, kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được ban hành đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức và cá nhân.
Về công tác tổ chức xây dựng Đảng:
Đảng ủy nhà trường đã tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng. Chú trọng công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền. tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, số lượng và các yêu cầu chung theo quy định. 
Thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra (Đảng bộ Nhà trường và 01 cá nhân được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW).
Đảng ủy tham gia đóng góp ý kiến gửi Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Thi hành Điều lệ Đảng. Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ và các văn bản khác đảm bảo đúng quy định.
Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chế độ sinh hoạt hội họp, Các đồng chí ủy viên BCH tham gia sinh hoạt định kỳ hằng tháng với chi bộ lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung đã kịp thời triển khai các quy định của Trung ương, của tỉnh và của Nhà trường tới học viên; đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của học viên với Nhà trường, để tham mưu cho BGH, Đảng ủy Nhà trường giải quyết.
Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng:
Đảng ủy đã xây dựng, ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 09/01/2019 về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 11/3/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Báo cáo Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/03/2021 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề án số 03-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025”; đề án số 04-Đ/TU, ngày 01/04/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025”.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh không có ai bị thi hành kỷ luật Đảng.
Về công tác lãnh đạo các đoàn thể:
Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, sáng tạo cho các đoàn viên, hội viên tham gia, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn Đảng bộ: Lãnh đạo Nhà trường tham gia đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021, hưởng ứng Chương trình trồng mới 01 tỉ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, xóm Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.  Nhà trường phối hợp với Sở Y tế và Công ty TNHH Hữu Huệ tổ chức thực hiện chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”, tặng quà cho các hộ nghèo và cận nghèo (tổng giá trị 110 triệu đồng) tại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Công đoàn Nhà trường triển khai Công văn số 211/CĐVC, ngày 22/02/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, tham gia ủng hộ các loại quỹ từ thiện; tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021, trên cơ sở kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục lãnh đạo các chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, điều chỉnh các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Hai là, lãnh đạo giảng viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đến học viên các lớp đào tạo và bồi dưỡng của Nhà trường. ;thực hiện tốt các khâu trong công tác đảng viên, công tác cán bộ. Tăng cường mối quan hệ với Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ. Thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Ba là, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đảm bảo đúng tiến độ có chất lượng.

Bốn là, lãnh đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết cuối năm, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo đúng quy định hướng dẫn của cấp trên; phát huy hơn nữa tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Nhà trường năm 2021 đúng thời gian quy định.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, kế hoạch và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của các tổ chức Đảng cấp trên; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ và của Nhà trường; Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và các chi bộ trực thuộc, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
ThS. Ngô Thị Hồng Nhung
Trường khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay7,572
  • Tháng hiện tại324,290
  • Tổng lượt truy cập16,747,096
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây