Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Thứ bảy - 24/07/2021 04:01
Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết; Đảng ủy Trường Chính trị xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 6/01/2017 về học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ được giao. Đồng thời ngày 20/01/2017, Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các chi bộ bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của các chi bộ.
          Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Nhà trường luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời thực hiện công tác rà soát, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, văn bản cho phù hợp, đồng bộ. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy luôn coi trọng và cải tiến phong cách, lề lối làm việc; tăng cường đào tạo, tự đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn.
 

            Về ý thức, trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của cán bộ, đảng viên: Đảng ủy đã xây dựng văn bản hướng dẫn cán bộ, đảng viên cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Hằng năm, Đảng ủy, các chi bộ và người đứng đầu cấp ủy đều xây dựng kế hoạch làm theo, tất cả cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết phấn đấu, rèn luyện để làm căn cứ kiểm điểm vào các buổi sinh hoạt hàng tháng và cuối năm. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường đã nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện cụ thể những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nắm vững quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, nâng cao ý thức xây dựng Đảng, có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái  về đạo đức lối sống. Qua đó chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, đa số đảng viên gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.
           Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được tăng cường, góp phần giữ vững trong sạch nội bộ đảng. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và định kỳ. Thực hiện lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết vào kế hoạch công tác kiểm tra hằng năm của Nhà trường. Hằng năm, Đảng ủy nghiêm túc đưa vào nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên theo nội dung quy định của Nghị quyết số 04/NQ-TW (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy chuẩn bị nội dung, xây dựng báo cáo trước khi tiến hành kiểm điểm. Báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có trách nhiệm, có đánh giá, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; xác định trách nhiệm cá nhân đặt trong mối quan hệ với tập thể.
             Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy đều thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo hướng dẫn của cấp trên. Việc tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phân tích, làm rõ những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân. Tập trung kiểm điểm theo nội dung gợi ý của cấp ủy cấp trên, xác định nguyên nhân khuyết điểm và trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, tự giác học tập, nâng cao trình độ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW (khóa XII), các đồng chí đảng ủy viên đều nhận thức rõ trách nhiệm và luôn đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; những khuyết điểm, hạn chế được nêu và góp ý trong hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được các đồng chí đảng ủy viên tiếp thu với tinh thần cầu thị, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục. Kết quả từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ hằng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
             Về công tác cán bộ: công tác quy hoạch cán bộ được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, quy hoạch bài bản, từng bước nâng cao chất lượng, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có sự đổi mới, mở rộng theo hướng dân chủ, chú trọng chất lượng và gắn trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí Bí thư. Các chính sách sử dụng và quản lý cán bộ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chính sách tiền lương… luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm thực hiện đúng theo quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của Nhà trường; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.
            Về công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền thông qua việc lồng ghép nội dung Nghị quyết vào bài giảng, tham gia viết bài gửi đăng trên Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn, trang thông tin điện tử của Nhà trường, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…
            Phát huy vai trò của các đoàn thể trong Nhà trường góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức đoàn thể đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong tác phong, lề lối làm việc, phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ Nhà trường.
Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung Nghị quyết còn một số hạn chế: Trong học tập, quán triệt còn có một số bài thu hoạch liên hệ với cá nhân chưa sâu, chưa cụ thể, rõ ràng. Chất lượng ở một số buổi sinh hoạt chi bộ chưa cao, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ trực thuộc có lúc còn chưa thường xuyên. Công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Nhà trường, trong thời gian tới cần làm tốt một số nội dung sau: 
           Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 04/NQ-TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.
           Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-TW, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng; kiên quyết xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
           Hai là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chi ủy, các đồng chí bí thư chi bộ nhất là đồng chí Bí thư Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW (khóa XI)I gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
           Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ủy trong suốt cả nhiệm kỳ; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư chi bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền và các đoàn thể. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.
           Ba là, thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 Bốn là, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm gắn với Nghị quyết số 04/NQ-TW (khóa XII), phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những đảng viên gây mất đoàn kết nội bộ. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng chi bộ, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
            Năm là, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế trong thực tiễn tại Đảng bộ. Qua đó, phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và nhân rộng  tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn Đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Th.S Ngô Thị Hồng Nhung
Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay10,836
  • Tháng hiện tại321,216
  • Tổng lượt truy cập17,981,191
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây