Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai - 11/06/2018 03:16
Ngày 11-6-1948, tại bản Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Tác phẩm là sự khởi nguồn cho các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta.
tdyn

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua không chỉ là hoạt động tích cực, sáng tạo trong công việc hằng ngày, trong lao động, sản xuất vật chất, mà còn là hoạt động tư tưởng và tinh thần, biểu hiện của lòng yêu quê hương, đất nước. Hơn ai hết, Bác hiểu rất rõ giá trị sức mạnh to lớn của thi đua yêu nước và truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc ta. Vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi tên phong trào thi đua của nhân dân ta là “Thi đua ái quốc”, biến sức mạnh riêng lẻ của từng người thành sức mạnh của dân tộc và thời đại.
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển không ngừng, theo Bác, vấn đề quan trọng trước hết là sự gắn kết chặt chẽ, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể để khuyến khích mọi người cùng thi đua. Người nói: “Thi đua yêu nước để ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và tiện ích cho làng, cho nước và cho dân tộc”[1]. Thực hiện tốt nguyên tắc đó, tinh thần thi đua yêu nước nhất định trở thành phong trào hành động cách mạng; chuyển nhận thức tư tưởng thành hành động thiết thực để nâng cao hiệu quả học tập, công tác, lao động, sản xuất,… góp phần phụng sự Tổ quốc, nhân dân.
Thi đua là sự phấn đấu vươn lên giành lấy cái hay, cái tốt đẹp hơn trước. Muốn có hiệu quả cao, thi đua phải có mục đích nhất định. Vì vậy, việc đặt mục đích thi đua phải thật sự khoa học, toàn diện và cụ thể. Mục đích thi đua phải gắn liền với các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự và khả năng thực tế của từng thời kỳ. Thi đua phải được tiến hành hằng ngày, thường xuyên, liên tục, có tác dụng thúc đẩy mỗi người dân, tùy theo công việc của mình mà phấn đấu, làm việc tốt hơn để không bị tụt hậu với đồng đội, với các đơn vị bạn, với các ngành, các địa phương trong cả nước.
Theo Người, thi đua “Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm”[2]. Vì thế, việc đề ra kế hoạch thi đua phải căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng có thể đạt được nhằm động viên mọi người cùng phấn đấu thực hiện; tránh sự sơ suất “đại khái” quá cao, phiền phức, miễn cưỡng,…
Tự hào là nơi Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, tỉnh Thái Nguyên nói chung và cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nói riêng đã tích cực hưởng ứng với nhiều phong trào, hoạt động cách mạng thiết thực góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đặc biệt trong những năm gần đây tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên luôn được thể hiện trên tất cả các mặt công tác, cũng như trong  sinh hoạt.
Quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng đến Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); Chủ đề thi đua năm học 2017 -2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động: “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng” và các phong trào thi đua do Cụm thi đua số 3 các trường chính trị tỉnh phát động, Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo đã tổ chức Hội đồng thi đua khen thưởng phát động thi đua, ký giao ước thi đua giữa Ban Giám hiệu với Công đoàn Nhà trường tại hội nghị CBCCVC, hướng dẫn tập thể và cá nhân đăng ký thi đua năm 2018.
1. Triển khai thực hiện phong trào thi đua, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cho sự thắng lợi, sự phát triển của công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ban Giám hiệu Nhà trường quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên giao.
2. Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn tích cực chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Các Chi bộ Khoa, Phòng chủ động, sáng tạo trong học tập các chuyên đề và xác định các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường để tổ chức thực hiện.
3. Bên cạnh việc tự giáo dục, tự rèn luyện, bản thân mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân... Mỗi cán bộ, giảng viên Nhà trường đặc biệt là giảng viên trẻ luôn tự nhận thức đúng đắn và đầy đủ những ưu điểm, khuyết điểm của mình để xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, thời gian học tập, rèn luyện, tu dưỡng .
4. Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên đăng ký cam kết và thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Các chi bộ đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2018 vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, lấy kết quả đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kết quả đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm theo hướng dẫn của Đảng ủy.
5. Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường luôn thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường như tham gia dự giờ, thao giảng, soạn giảng, tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó Chi đoàn Nhà trường cũng giành thời gian hợp lý cho các phong trào cách mạng của tuổi trẻ như tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày Truyền thống Nhà trường 4/7, các hoạt động tình nguyện.
Với những nội dung đã được triển khai thực hiện, phong trào thi đua của Nhà trường đã đạt được một số kết quả trên các mặt công tác như sau (tính đến ngày 31/5/2018):
- Công tác đào tạo bồi dưỡng của Trường được duy trì và thực hiện đúng Kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các địa phương, đơn vị. Tổ chức phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I và Ban tổ chức Tỉnh ủy tốt 02 lớp đào tạo CCLLCT tại Trường với 180 học viên; đào tạo TCLLCT-HC: 16 lớp với 1.393 học viên; bồi dưỡng cập nhật kiến thức ngắn hạn: 13 lớp với 852 học viên.
- Hoạt động nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn tiếp tục được duy trì nề nếp và ngày càng hiệu quả. Hội đồng khoa học Nhà trường phê đã duyệt 05 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018; xuất bản Bản tin Lý luận và thực tiễn số tháng 5/2018 với 18 bài viết; đưa 11 lượt tin, bài lên Trang Thông tin điện tử của Trường kịp thời, đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị đảm bảo kịp thời phục vụ mọi hoạt động của Trường.
- Công tác giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng – an ninh, dân quân tự vệ, trật tự an ninh của Trường luôn được đảm bảo; thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 20 đồng chí; 1 đồng chí đang tham gia lớp đối tượng 3; 9 đồng chí tham gia huấn luyện dân quân tự vệ.
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường quyết tâm tạo ra bước phát triển mới trong những năm tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh, phát triển toàn diện.
 
[1] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 473
[2] Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2001, tr. 270
Vũ Thị Nhàn
Khoa Dân vận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,606
  • Tháng hiện tại19,908
  • Tổng lượt truy cập7,713,015
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây