Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quản học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Thứ năm - 23/04/2020 03:06
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo.
              Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.
              Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
Học viên học tập lý luận chính trị - hành chính tại Nhà trường

              Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 19/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 28-HD/ĐUK ngày 02/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 06/01/2020 về tổ chức triển khai, học tập chuyên đề năm 2020 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với đặc thù Nhà trường, đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua học tập, nghiên cứu chúng ta thấy nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 được thể hiện ở 2 phần nội dung sâu sắc:

            Phần thứ nhất: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Trong phần này đảng viên, viên chức, quần chúng được hệ thống lại các quan điểm, tri thức nền tảng: Đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

              Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thể hiện rõ ở các nội dung: Xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

            Phần thứ hai: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

            Nội dung cơ bản trong phần này là xác định những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực chuyên đề năm 2020, tham gia đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đặc thù Trường Chính trị tỉnh, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

          Thứ nhất, Đảng ủy, các chi bộ cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng (yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng viết tay bài thu hoạch); cho đến việc lựa chọn những vấn đề, nhất là những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của chi bộ khoa, phòng và Nhà trường liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2020. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký, cam kết, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu làm theo, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao (cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên phục vụ…) và nội dung học tập và làm theo cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

           Thứ hai, Đảng ủy, các chi bộ cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ (gắn với các cuộc sinh hoạt của Đảng ủy, chi bộ hằng tháng) tổ chức sinh hoạt những nội dung có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng bộ và các chi bộ để thảo luận, bàn bạc các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn; đánh giá kết quả làm theo và báo cáo về cấp ủy cấp trên (kết quả thực hiện hằng tháng là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức hằng năm) và xem đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội thi…lồng ghép với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia và tạo điểm nhấn trong thực hiện.

             Thứ ba, kết hợp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng với chuyên đề năm 2020, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên, bí thư chi bộ và lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới.

             Thứ tư, Đảng ủy, các chi bộ thực hiện bình xét kết quả học tập nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan và triển khai ghi danh đảng viên vào Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu và các chi bộ thực hiện tốt việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu.

             Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chi bộ và đoàn thể, đổi mới phương pháp kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới, phát huy vai trò tự kiểm tra tại các chi bộ... Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện chi bộ làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng để mọi người cùng nhau học tập và chấn chỉnh những chi bộ làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Làm tốt công việc này sẽ góp phần tích cực trong học tập và làm theo Bác.

            Thứ sáu, quan tâm tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên của Nhà trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời gian tới./.
Th.S Nguyễn Văn Tuấn
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập6
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,153
  • Tháng hiện tại1,153
  • Tổng lượt truy cập7,694,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây