Kết quả thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 22/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”

Thứ hai - 06/07/2020 16:07
Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn cho thấy, những thành tựu đã đạt được, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ cơ sở mà hạt nhân là tổ chức cơ sở đảng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng của tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành Đề án số 06-ĐA/TU ngày 22/11/2016 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2016-2020”. Mục tiêu tổng quát của Đề án: Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.
xxxxxd

Sau khi Đề án 06-ĐA/TU được ban hành, Đảng ủy Nhà trường đã xây dựng kế hoạch với mục đích, yêu cầu: Quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  tốt các nhiệm vụ và giải pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ đảng viên trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời xác định rõ những nội dung cụ thể, phương pháp, các bước triển khai, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các chi bộ nhằm đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thời gian và sát với tình hình thực tế của Nhà trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp phù hợp.
Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án 06, Đảng bộ Nhà trường đã đạt được một số kết quả, cụ thể:
Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên
Đảng ủy phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên đảm bảo tính thiết thực, phù hợp, hiệu quả, gắn với chương trình hành động cụ thể của Đảng bộ.
Đảng ủy, các chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” và tổ chức triển khai đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên.
Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
 Về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ
Lãnh đạo triển khai Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị từng năm, chương trình công tác năm của Đảng uỷ. Hằng năm, Đảng ủy đã yêu cầu các chi bộ, đảng viên ký bản cam kết rèn luyện, phấn đấu trong năm. Chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng uỷ, chi ủy, chi bộ gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trước quần chúng. Hằng tháng, Đảng ủy tổ chức phiên họp thường kỳ của Ban Chấp hành để đánh giá công tác tháng trước, dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng tiếp theo. Sau hội nghị, ban hành Nghị quyết (hoặc thông báo kết luận) của BCH đến các chi bộ để tổ chức thực hiện.
Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi bộ  thường kỳ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong đó tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong sinh hoạt chi bộ đã mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng.
Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ chủ động sắp xếp công việc dự sinh hoạt với các chi bộ học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung tại Trường. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên, kịp thời phổ biến các văn bản có liên quan đến chi bộ các học viên.
Về rà soát, sắp xếp, củng cố, phát triển tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu quản lý và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Nhà trường
Năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia với Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của Trường theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình Tỉnh ủy Thái Nguyên phê duyệt.
Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quyết định số 2361-QĐ/TU ngày 01/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 01/4/2019 tổ chức bộ máy và biên chế của Nhà trường được sắp xếp lại. Cùng với đó, có sự thay đổi, sáp nhập các chi bộ: giải thể chi bộ khoa Dân vận, chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học, thông tin, tư liệu; sáp nhập chi bộ khoa Dân vận và chi bộ khoa Xây dựng Đảng thành chi bộ khoa Xây dựng Đảng; thành lập 02 chi bộ phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chi bộ phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu. Sau khi thực hiện sắp xếp lại các chi bộ, Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ.
Về công tác phát triển đảng viên
Công tác phát triển đảng viên đã được thực hiện đúng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ Nhà trường đề ra. Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ đã cử 09 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp được 09 đảng viên mới, xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 08 đồng chí đảng viên dự bị, cử 10 đảng viên mới tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 100% đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ với cấp uỷ địa phương và được địa phương đóng góp, đánh giá thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW.
Về công tác cán bộ
Công tác cán bộ và quản lý cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương: Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chuẩn đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Công tác quy hoạch cấp ủy được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh. Thực hiện bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo các chi bộ phòng, khoa thực hiện quy hoạch đối với cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Đội ngũ viên chức đưa vào quy hoạch về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, đủ số lượng so với yêu cầu thực tế và có tác động tích cực tới sự phát triển của Trường.
Lãnh đạo chi bộ phòng, khoa thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Công chức, viên chức được quy hoạch đảm bảo cơ cấu, đủ số lượng và phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm được thực hiện theo đúng quy định.
 Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác thi đua khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên
Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm ban hành chương trình, kế hoạch năm, quý, tháng và thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đặc biệt, thực hiện Đề án số 05- ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”, và Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 09/01/2019 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay”, Đảng ủy đã lãnh đạo UBKT, các chi bộ thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy; kế hoạch và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận Hội nghị BCH Trung ương, việc tổ chức đảng và đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Điều lệ Đảng… Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Nhà trường đã được nhiều đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối trực tiếp đến làm việc và kiểm tra giám sát. Qua các đợt kiểm tra đều kết luận: Đảng bộ, các chi bộ thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với đảng viên. Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường, xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng; khen thưởng kịp thời các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả trong giai đoạn 2016-2020 có 7 lượt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23 lượt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 52 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ Nhà trường và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng.
Bên cạnh đó, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của chi bộ, một số ít đảng viên chưa thực sự tiền phong, gương mẫu. Công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Nhà trường, trong thời gian tới cần làm tốt một số nội dung sau: 
Một là, tiếp tục lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng các cấp để cán bộ, đảng viên nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện tốt và thông tin, tuyên truyền cho học viên và nhân dân cùng thực hiện, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; nâng cao trình độ, năng lực, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Chi ủy, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện đúng quy trình, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
Bốn là, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc của cấp ủy đảng.
Ma Trần Thu Hường
Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay3,748
  • Tháng hiện tại37,359
  • Tổng lượt truy cập7,534,232
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây